Świadectwa energetyczne

Wykonujemy również usługi w zakresie pomiarów instalacji elektrycznych i termowizji.

Oferujemy sporządzenie świadectw dla budynków i lokali:

  • nowo wybudowanych oddawanych do użytku,
  • sprzedawanych,
  • wynajmowanych,
  • przebudowanych, w których zmianie uległy parametry energetyczne.

Posiadamy niezbędne uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków.

W zakresie pomiarów instalacji elektrycznych posiadamy uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru.


Odbiór budynku - niezbędne świadectwo energetyczne

Od 2009 roku osoby oddające budynki do użytkowania muszą posiadać świadectwo energetyczne budynku z wyjątkiem budynków oddawanych na własny użytek (nowelizacja od marca 2015 r.)

Świadectwa wymagane są dla budynków i lokali: nowo wybudowanych oddawanych do użytku, sprzedawanych, wynajmowanych, przebudowanych, w których zmianie uległy parametry energetyczne.


Kto odpowiada za sporządzenie swiadectwa energetycznego?

Właściciel budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7 Prawo budowlane, jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:
1) upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;
2) w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka


Wymagane dokumenty do oddania budynku

Zgodnie z prawem budowlanym do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest obowiązany dołączyć:
1) oryginał dziennika budowy;
2) oświadczenie kierownika budowy: a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
3) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
4) protokoły badań i sprawdzeń;
5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
6) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;
7) kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 7. Prawo budowlane Od 29.04.2012 dodano : o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w art. 34 ust. 6 pkt 1.


Świadectwa energetyczne dla budynków pow. 1000 m2 W przypadku opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, który jest zajmowany przez organy administracji publicznej lub w którym świadczone są usługi znacznej liczbie osób, jak dworce, lotniska, muzea, hale wystawiennicze, świadectwo charakterystyki energetycznej powinno być umieszczone w widocznym miejscu w budynku.


Dla jakich budynków wymagane są ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE?

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy budynków nowych, oddawanych do użytkowania oraz budynków istniejących, podlegających sprzedaży lub wynajmowi.

Przepisów tych nie stosuje się do budynków:
• podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
• używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej
• przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata
• niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh / (m2 * rok )
• mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku
• wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2